Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 228 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 228 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 642 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Posledná aktualizácia:  11 Apr 2010 - 01:52 Awstats Web Site
Zobrazený časový úsek:
Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Apr 2010
Prvá návšteva 01 Apr 2010 - 07:41
Posledná návšteva 10 Apr 2010 - 23:47
  Unikátne návštevy Počet návštev Stránok Hity Bajtov
Prehliadajúci ruch * 199
 
282
(1.41 návštev/návštevníka)
2495
(8.84 Stránok/Návšteva)
32580
(115.53 Hity/Návšteva)
601.45 MB
(2183.97 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch *  
 
2360 2929 41.06 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 196Počet návštev: 279Stránok: 3735Hity: 31324Bajtov: 566.34 MB Unikátne návštevy: 459Počet návštev: 855Stránok: 7799Hity: 64794Bajtov: 1.62 GB Unikátne návštevy: 199Počet návštev: 282Stránok: 2495Hity: 32580Bajtov: 601.45 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
  Jan
2010
Feb
2010
Mar
2010
Apr
2010
Máj
2010
Jún
2010
Júl
2010
Aug
2010
Sep
2010
Okt
2010
Nov
2010
Dec
2010
 

Mesiac Unikátne návštevy Počet návštev Stránok Hity Bajtov
Jan 2010 0 0 0 0 0
Feb 2010 196 279 3735 31324 566.34 MB
Mar 2010 459 855 7799 64794 1.62 GB
Apr 2010 199 282 2495 32580 601.45 MB
Máj 2010 0 0 0 0 0
Jún 2010 0 0 0 0 0
Júl 2010 0 0 0 0 0
Aug 2010 0 0 0 0 0
Sep 2010 0 0 0 0 0
Okt 2010 0 0 0 0 0
Nov 2010 0 0 0 0 0
Dec 2010 0 0 0 0 0
Celkom 854 1416 14029 128698 2.76 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 38Stránok: 207Hity: 1711Bajtov: 49.41 MB Počet návštev: 11Stránok: 86Hity: 345Bajtov: 29.71 MB Počet návštev: 14Stránok: 46Hity: 1060Bajtov: 26.00 MB Počet návštev: 12Stránok: 66Hity: 2178Bajtov: 14.71 MB Počet návštev: 25Stránok: 149Hity: 3653Bajtov: 41.12 MB Počet návštev: 74Stránok: 724Hity: 9305Bajtov: 156.34 MB Počet návštev: 38Stránok: 454Hity: 2554Bajtov: 146.23 MB Počet návštev: 40Stránok: 392Hity: 2479Bajtov: 73.95 MB Počet návštev: 19Stránok: 307Hity: 9006Bajtov: 49.23 MB Počet návštev: 11Stránok: 64Hity: 289Bajtov: 14.73 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0   Počet návštev: 25.64Stránok: 226.82Hity: 2961.82Bajtov: 54.68 MB
01
Apr
02
Apr
03
Apr
04
Apr
05
Apr
06
Apr
07
Apr
08
Apr
09
Apr
10
Apr
11
Apr
12
Apr
13
Apr
14
Apr
15
Apr
16
Apr
17
Apr
18
Apr
19
Apr
20
Apr
21
Apr
22
Apr
23
Apr
24
Apr
25
Apr
26
Apr
27
Apr
28
Apr
29
Apr
30
Apr
  Priemer

Deň Počet návštev Stránok Hity Bajtov
01 Apr 2010 38 207 1711 49.41 MB
02 Apr 2010 11 86 345 29.71 MB
03 Apr 2010 14 46 1060 26.00 MB
04 Apr 2010 12 66 2178 14.71 MB
05 Apr 2010 25 149 3653 41.12 MB
06 Apr 2010 74 724 9305 156.34 MB
07 Apr 2010 38 454 2554 146.23 MB
08 Apr 2010 40 392 2479 73.95 MB
09 Apr 2010 19 307 9006 49.23 MB
10 Apr 2010 11 64 289 14.73 MB
11 Apr 2010 0 0 0 0
12 Apr 2010 0 0 0 0
13 Apr 2010 0 0 0 0
14 Apr 2010 0 0 0 0
15 Apr 2010 0 0 0 0
16 Apr 2010 0 0 0 0
17 Apr 2010 0 0 0 0
18 Apr 2010 0 0 0 0
19 Apr 2010 0 0 0 0
20 Apr 2010 0 0 0 0
21 Apr 2010 0 0 0 0
22 Apr 2010 0 0 0 0
23 Apr 2010 0 0 0 0
24 Apr 2010 0 0 0 0
25 Apr 2010 0 0 0 0
26 Apr 2010 0 0 0 0
27 Apr 2010 0 0 0 0
28 Apr 2010 0 0 0 0
29 Apr 2010 0 0 0 0
30 Apr 2010 0 0 0 0
Priemer 25.64 226.82 2961.82 54.68 MB
Celkom 282 2495 32580 601.45 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 149Hity: 3653Bajtov: 41.12 MB Stránok: 724Hity: 9305Bajtov: 156.34 MB Stránok: 454Hity: 2554Bajtov: 146.23 MB Stránok: 299.50Hity: 2095Bajtov: 61.68 MB Stránok: 196.50Hity: 4675.50Bajtov: 39.47 MB Stránok: 55Hity: 674.50Bajtov: 20.37 MB Stránok: 33Hity: 1089Bajtov: 7.35 MB
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned

Deň Stránok Hity Bajtov
Pon 149 3653 41.12 MB
Uto 724 9305 156.34 MB
Str 454 2554 146.23 MB
Štv 299.50 2095 61.68 MB
Pia 196.50 4675.50 39.47 MB
Sob 55 674.50 20.37 MB
Ned 33 1089 7.35 MB


 
Hodiny  
Stránok: 90Hity: 1509Bajtov: 11.69 MB Stránok: 35Hity: 1895Bajtov: 1.55 MB Stránok: 10Hity: 426Bajtov: 157.79 KB Stránok: 48Hity: 208Bajtov: 7.24 MB Stránok: 15Hity: 555Bajtov: 3.19 MB Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 10.93 KB Stránok: 32Hity: 139Bajtov: 8.27 MB Stránok: 62Hity: 424Bajtov: 30.99 MB Stránok: 179Hity: 1335Bajtov: 75.03 MB Stránok: 269Hity: 1931Bajtov: 51.52 MB Stránok: 207Hity: 2824Bajtov: 44.81 MB Stránok: 240Hity: 3393Bajtov: 35.71 MB Stránok: 217Hity: 2069Bajtov: 38.01 MB Stránok: 122Hity: 2859Bajtov: 12.58 MB Stránok: 172Hity: 2294Bajtov: 30.78 MB Stránok: 89Hity: 1484Bajtov: 56.04 MB Stránok: 129Hity: 1066Bajtov: 43.15 MB Stránok: 94Hity: 1277Bajtov: 34.33 MB Stránok: 49Hity: 766Bajtov: 36.93 MB Stránok: 28Hity: 374Bajtov: 10.28 MB Stránok: 61Hity: 1183Bajtov: 13.36 MB Stránok: 96Hity: 937Bajtov: 31.89 MB Stránok: 143Hity: 1969Bajtov: 12.02 MB Stránok: 107Hity: 1662Bajtov: 11.92 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

Hodiny Stránok Hity Bajtov
00 90 1509 11.69 MB
01 35 1895 1.55 MB
02 10 426 157.79 KB
03 48 208 7.24 MB
04 15 555 3.19 MB
05 1 1 10.93 KB
06 32 139 8.27 MB
07 62 424 30.99 MB
08 179 1335 75.03 MB
09 269 1931 51.52 MB
10 207 2824 44.81 MB
11 240 3393 35.71 MB
 
Hodiny Stránok Hity Bajtov
12 217 2069 38.01 MB
13 122 2859 12.58 MB
14 172 2294 30.78 MB
15 89 1484 56.04 MB
16 129 1066 43.15 MB
17 94 1277 34.33 MB
18 49 766 36.93 MB
19 28 374 10.28 MB
20 61 1183 13.36 MB
21 96 937 31.89 MB
22 143 1969 12.02 MB
23 107 1662 11.92 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
  Krajiny Stránok Hity Bajtov  
sk Slovak Republic sk 1585 28522 376.33 MB

cz Czech Republic cz 497 2038 90.91 MB

Neznámy Neznámy unknown 272 1278 84.91 MB

de Germany de 75 197 7.07 MB

ua Ukraine ua 10 43 2.12 MB

in India in 10 103 8.01 MB

us United States us 10 41 3.89 MB

au Australia au 9 9 32.09 KB

ie Ireland ie 6 31 2.08 MB

fr France fr 5 101 8.07 MB

  Ostatné 16 217 18.03 MB  

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 0 Známe, 199 Neznámy (nepreložená IP)
199 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
Stránok Hity Bajtov Posledná návšteva
147.175.191.113 Slovak Republic 395 8855 21.83 MB 10 Apr 2010 - 21:28
212.5.203.214 Slovak Republic 304 12076 126.75 MB 09 Apr 2010 - 15:05
147.175.116.181 Slovak Republic 135 727 2.40 MB 08 Apr 2010 - 13:31
212.27.219.218 Czech Republic 106 308 6.93 MB 09 Apr 2010 - 11:55
195.113.124.6 Czech Republic 76 126 3.24 MB 08 Apr 2010 - 14:47
213.81.176.242 Slovak Republic 71 2919 8.97 MB 04 Apr 2010 - 22:34
188.167.21.153 Neznámy 70 176 253.14 KB 10 Apr 2010 - 20:49
193.87.92.65 Slovak Republic 62 291 17.46 MB 09 Apr 2010 - 07:54
147.213.193.172 Slovak Republic 61 130 4.73 MB 09 Apr 2010 - 10:18
139.20.60.202 Germany 57 84 455.55 KB 08 Apr 2010 - 18:06
Ostatné   1158 6888 408.45 MB  

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
15 Návštevnosť robotov* Hity Bajtov Posledná návšteva
Java (Often spam bot) 550 7.41 MB 10 Apr 2010 - 21:08
Googlebot 236 4.82 MB 10 Apr 2010 - 21:54
Yahoo Slurp 193 1.11 MB 10 Apr 2010 - 23:33
Unknown robot (identified by 'discovery') 30 127.09 KB 10 Apr 2010 - 10:07
MSNBot 26 1.44 MB 10 Apr 2010 - 19:39
twiceler 17 219.04 KB 10 Apr 2010 - 13:13
Unknown robot (identified by empty user agent string) 14 211.11 KB 08 Apr 2010 - 05:56
Yandex bot 11 337.36 KB 10 Apr 2010 - 19:11
FaceBook bot 7 144.65 KB 09 Apr 2010 - 08:42
Ask 6 5.33 MB 08 Apr 2010 - 11:42
Ostatné 13 63.67 KB  
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 282 - Priemer: 487 s Počet návštev Percentá
0s-30s 137 48.5 %
30s-2mn 50 17.7 %
2mn-5mn 27 9.5 %
5mn-15mn 21 7.4 %
15mn-30mn 16 5.6 %
30mn-1h 15 5.3 %
1h+ 14 4.9 %
Neznámy 2 0.7 %

 
Typy súborov  
Typy súborov Hity Percentá Bajtov Percentá
png Image 10392 31.8 % 55.41 MB 9.2 %
gif Image 7180 22 % 8.62 MB 1.4 %
jpg Image 4584 14 % 46.54 MB 7.7 %
js JavaScript file 4568 14 % 15.55 MB 2.5 %
css Cascading Style Sheet file 2753 8.4 % 4.28 MB 0.7 %
php Dynamic PHP Script file 1587 4.8 % 6.19 MB 1 %
swf Adobe Flash Animation 608 1.8 % 445.94 MB 74.1 %
htc   467 1.4 % 1.16 MB 0.1 %
Neznámy 288 0.8 % 7.40 MB 1.2 %
pdf Adobe Acrobat file 81 0.2 % 9.64 MB 1.6 %
rtf Document 41 0.1 % 519.16 KB 0 %
pl Dynamic Perl Script file 15 0 % 94.24 KB 0 %
png16   8 0 % 26.60 KB 0 %
doc Document 3 0 % 64.00 KB 0 %
html HTML or XML static page 2 0 % 1.73 KB 0 %
csv Comma Separated Value file 2 0 % 11.98 KB 0 %
txt Text file 1 0 % 11.27 KB 0 %

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
126 rôzne stránky Prístup Priemerná velkosť Vstupné stránky Exit stránky  
/ 339 4.22 KB 114 44


/invitation-nanoved-nanotech-techtransfer/ 137 4.75 KB 81 33


/navcom/java/csshover3.htc 128 203 Bytov   2


/sk/monitorovanie-vozidiel/online-monitorovanie-vozidiel 117 38.08 KB 8 9


/registracia-nanoved-nanotech-techtransfer/ 81 5.09 KB 2 11


/i/csshover3.htc 78 1.81 KB   9


/online-submission-form-abstracts-full-papers/ 74 4.48 KB    


/sk/monitorovanie-pohonnych-hmot/monitorovanie-stavu-paliva-v-na... 66 29.28 KB 3 3


/online-submission-form-abstracts-full-papers/index.php?folder= 64 4.46 KB   1


/pozvanka-nanoved-nanotech-techtransfer/ 64 3.84 KB 9 10


Ostatné 1347 11.73 KB 65 158  

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
  Operačné systémy Hity Percentá
Windows 32460 99.6 %
Linux 70 0.2 %
Java Mobile 25 0 %
Macintosh 23 0 %
Neznámy 2 0 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
  Browsery (prehliadače) Zachycovač Hity Percentá
Firefox Nie 17129 52.5 %
MS Internet Explorer Nie 13847 42.5 %
Opera Nie 1229 3.7 %
Google Chrome Nie 268 0.8 %
Netscape Nie 76 0.2 %
Iceweasel Nie 24 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Nie 5 0 %
Mozilla Nie 2 0 %

   
Príchod z  
Pôvod Stránok Percentá Hity Percentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark) 1047 86.1 % 1113 85.2 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google 40 40
- Microsoft Bing 2 2
- Unknown search engines 1 1
- Dogpile 1 1
44 3.6 % 44 3.3 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://www.nanoved.sav.sk/ 39 39
- http://www.apvv.sk/podpora-v-7rp/spolupraca/nmp/aktuality-priority-nmp/konferencia-nanoved-nanotech-techtransfer-2010 31 31
- http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php 15 15
- http://www.sario.sk/ 14 14
- http://www.cvtisr.sk/index/go.php 8 8
- http://www.itnews.sk/podujatia/aktualne-podujatia 3 3
- http://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/vyskum/aktuality/ 2 2
- http://www.enterprise-europe-network.sk/events.php 2 2
- http://friga/index_publikacia.php 1 1
- http://notify.bluecoat.com/notify-Uncategorized 1 1
- Ostatné 9 32
125 10.2 % 148 11.3 %
Neznámý pôvod        

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
13 Kľúčové slová Hľadanie Percentá
nano2010.sk 12 27.9 %
nanoved 2010 9 20.9 %
nanoved 7 16.2 %
nano2010 3 6.9 %
pozvánka 3 6.9 %
nanoved2010 2 4.6 %
nanotechnológie zdravie 1 2.3 %
nanomateriály 1 2.3 %
nanotech 2010 template 1 2.3 %
pozvánka na prezentáciu 1 2.3 %
Iné frázy 3 6.9 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
22 Výrazy Hľadanie Percentá
nanoved 16 24.2 %
nano2010.sk 12 18.1 %
2010 11 16.6 %
pozvánka 4 6 %
nano2010 3 4.5 %
nanoved2010 2 3 %
in 2 3 %
na 2 3 %
slovensku 1 1.5 %
nanomedicíne 1 1.5 %
Iné slová 12 18.1 %

   
Rôzne  
Rôzne    
Pridať do obľúbených 0 / 199 Návštevy 0 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP* Hity Percentá Bajtov
301 Moved permanently (redirect) 1119 66.2 % 258.03 KB
403 Forbidden 256 15.1 % 45.04 KB
404 Document Not Found (hits on favicon excluded) 111 6.5 % 20.77 KB
401 Unauthorized 79 4.6 % 22.37 KB
302 Moved temporarily (redirect) 53 3.1 % 22.64 KB
206 Partial Content 40 2.3 % 19.50 MB
405 Method not allowed 19 1.1 % 4.38 KB
500 Internal server Error 12 0.7 % 4.01 KB
400 Bad Request 1 0 % 226 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hashfiles, geoip, decodeutfkeys, tooltips)